با پول یه دونه پیتزا میشه چی کار کرد؟ خودت ببین

that’s what friends are for