با پول یه دونه پیتزا میشه چی کار کرد؟ خودت ببین

burn the midnight oil