با پول یه دونه پیتزا میشه چی کار کرد؟ خودت ببین

پول و اموال کسی را به زور گرفتن