با پول یه دونه پیتزا میشه چی کار کرد؟ خودت ببین

سوال پرسیدن با whose