با پول یه دونه پیتزا میشه چی کار کرد؟ خودت ببین

تا بوق سگ کار کردن