یادگیری زبان خیلی سخت نیست، پس لطفا هرچی بهانه هست رو کنار بگذارید و از همین امروز با عزم و اراده سعی کنید حتی در حد یک کلمه هم که شده پا پیش بذارید. این که در محیط نیستم، پول کلاس ندارم و … همش بهونه است!