برای یادگیری بیشتر:

How often do you exercise?

چند وقت یکبار تمرین میکنی؟
.

How often do you change your password?

چند وقت یکبار پسوردت رو عوض میکنی؟
.

How often do you help out at school?

هر چند وقت یکبار در فعالیتهای مدرسه کمک میکنی؟
.

How often do you listen to your MP3 player?

هر چند وقت یکبار از پخش کننده Mp3 ات استفاده میکنی؟
.

How often do you need to go to the dentist?

هر چند وقت یکبار لازم داری که به دندانپزشکی بری؟
.

How often do you receive your magazine in the mail?

هر چند وقت یکبار مجله ات رو در صندوق ات دریافت میکنی؟
.

How often do you report to your supervisor?

هر چند وقت یکبار به سرپرست ات گزارش میدهی؟
.

How often do you stretch before working out?

هر چند وقت یکبار قبل از تمرین بیرون حرکات کششی انجام میدی؟
.

How often do you talk to your parents?

هر چند وقت یکبار با والدین ات حرف میزنی؟
.

How often do you travel?

هر چند وقت یکبار به سفر میری؟