از عبارت would like برای بیان پیشنهاد یا درخواست انجام کاری بصورتهای زیر استفاده می شود:

 

Would you like a glass of water?

آیا یک لیوان آب میل دارید؟

I would like a cup of tea.

 یک فنجان چای میل دارم

I would like to go to Italy.

 مایلم که به ایتالیا بروم

همانطور که می بینید، عبارتی که پس از would like قرار می گیرد، بصورت اسم و یا مصدر با to ذکر می شود.

 

توجه: ‘d صورت مخفف would like می باشد. مثال:

I’d like to go to Italy.

توجه: عبارت would like به همراه مصدر با to برای برای اموری که در آینده نزدیک قصد انجام آن باشد، بکار می رود. مثال:

 

I would like to play tennis.

They wouldn’t like to play tennis.

Would you like to play tennis?